Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Mục lục

Định khoản kế toán là một trong những kiến thức cơ bản mà người làm kế toán phải nắm vững. Hoạt động định khoản các nghiệp vụ kế toán diễn ra thường xuyên, có khi hàng ngày. Vì vậy, người làm kế toán doanh nghiệp phải nắm chắc các kiến ​​thức về định khoản kế toán và các bút toán định khoản kế toán cơ bản.

Trong nội dung bài viết này, Lê Ánh Online sẽ thông tin đến bạn đọc định khoản kế toán là gì? Cách định khoản kế toán nhanh và chính xác nhất

1. Định khoản kế toán là gì?

Khái niệm định khoản kế toán

Định khoản kế toán là gì

Định khoản kế toán là gì?

Định khoản kế toán là quá trình ghi lại các giao dịch kinh tế vào sổ sách của công ty. Định khoản kế toán là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng trong quy trình kế toán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính của công ty.

Tầm quan trọng của việc định khoản kế toán

Định khoản kế toán là công việc kế toán quan trọng và có tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Nghiệp vụ này giúp:

  • Giảm bớt lỗi khi ghi sổ kế toán
  • Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách ngắn gọn nhất

2. Các bước cơ bản để định khoản kế toán

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán

- Cần xác định các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Các Nghiệp vụ đó tác động đến đối tượng kế toán nào?

Bước 2: Xác định các tài khoản kế toán liên quan

- Xác định chế độ kế toán nào công ty đang áp dụng.

- Những tài khoản nào dùng cho đối tượng kế toán?

Bước 3: Xác định hướng tăng giảm của tài khoản

- Xác định loại tài khoản (tài khoản đầu mấy: 1, 2, 3, 4, 5, 6…).

- Xu hướng biến động (tăng hoặc giảm) của từng tài khoản.

Bước 4: Định khoản

- Xác định tài khoản nào được ghi nợ và tài khoản nào ghi có.

- Ghi số tiền tương ứng

3. Các nguyên tắc cần lưu ý khi định khoản kế toán

Các nguyên tắc kế toán được sử dụng để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin tài chính của công ty. Những nguyên tắc này bao gồm:

- Nguyên tắc đối xứng: mọi giao dịch kinh tế đều phải có ít nhất hai tài khoản. Một là tài khoản ghi nợ và một là tài khoản ghi có. Tổng số tiền ghi trong tài khoản ghi nợ phải bằng tổng số tiền ghi trong tài khoản Có.

- Nguyên tắc chính xác: Thông tin ghi trong định khoản kế toán phải đảm bảo chính xác, không có sai sót. Các số liệu phải được kiểm tra, xác nhận trước khi ghi vào sổ sách.

- Nguyên tắc đầy đủ: Thông tin về các giao dịch kinh tế phải được ghi chép đầy đủ, chi tiết. Thông tin này bao gồm ngày tháng, số lượng, số lượng và các thông tin liên quan khác.

- Nguyên tắc thực tế: Thông tin ghi trong định khoản kế toán phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực tế các giao dịch kinh tế.

- Nguyên tắc về thời gian: Các thông tin ghi trong khoản phải diễn ra đúng thời gian và không được vượt quá thời gian quy định.

- Nguyên tắc liên kết: Các thông tin ghi trên định khoản kế toán phải liên kết chặt chẽ với các tài khoản và báo cáo tài chính khác trong hệ thống kế toán của công ty.

Những nguyên tắc kế toán này rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính của công ty. Nếu việc định khoản không dựa trên những nguyên tắc này thì thông tin tài chính thu được có thể sai lệch và có thể ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh của Công ty.

Nguyên tắc ghi chép theo phương pháp kép

Phương pháp ghi kép là việc ghi lại từng nghiệp vụ kinh tế mới vào tài khoản sao cho phản ánh chính xác quan hệ đối ứng kế toán được tạo ra bởi mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Các nguyên tắc ghi:

- Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được ghi nhận trên ít nhất hai tài khoản, không được chỉ ghi nợ các tài khoản hoặc chỉ gi có.

- Số tiền ghi bên nợ của tài khoản và số tiền ghi bên có của tài khoản phải luôn giống nhau. Kết quả: Tổng số tiền ở bên ghi nợ và tổng số tiền ở bên có của tất cả các tài khoản phải giống nhau.

Nguyên tắc ghi chép theo phương pháp đơn

Đó là về việc ghi chép một cách độc lập. Nguyên tắc này chỉ áp dụng trong các trường hợp sau:

- Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản chi tiết (tức là ghi cụ thể số liệu ghi vào tài khoản tổng hợp - Tài khoản cấp I).

4. Cách định khoản kế toán nhanh, chính xác

Cách định khoản kế toán nhanh và chính xác

Cách định khoản kế toán nhanh và chính xác

Tổng quan về nguyên tắc kế toán

- Bên nợ ghi trước, bên có ghi sau

- Nghiệp vụ có biến động tăng ghi một bên/Nghiệp vụ có biến động giảm ghi một bên

- Dòng ghi nợ phải so le với dòng ghi có

- Tổng số tiền bên Nợ = Tổng số tiền bên Có

- Số dư có thể có ở cả bên nợ và bên có.

Lưu ý: Tài khoản lưỡng tính: Tài khoản đầu tiên 1: Tài khoản kế toán lưỡng tính: 131, 138, 331, 333, 338...

Cách sử dụng tài khoản để định khoản

- Bên trái: bên Nợ

- Bên phải: Bên có

- Nợ và Có không có ý nghĩa kinh tế và chỉ mang tính quy ước.

Việc ghi nợ là ghi số tiền thực hiện ở bên nợ

Ghi có là ghi số tiền thực hiện ở bên có.

Mẹo ghi nhớ định khoản kế toán bạn cần nhớ

Các tài khoản đầu 1, 2, 6, 8 là TÀI SẢN

Các tài khoản đầu 3, 4, 5 và 7 là nguồn vốn.

Tài khoản mang tính chất tài sản: 1, 2, 6, 8: Bên Nợ tăng - Bên Có giảm Tài khoản mang tính chất NV: 3, 4, 5, 7: Tăng bên Có - Giảm bên Nợ.

Định khoản kế toán

Lưu ý: Tài khoản đặc biệt: Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định, Tài khoản 521: Các khoản giảm trừ thu nhập: có kết cấu trái ngược với cấu trúc chung. Tài khoản 214: Bên Có tăng, bên Nợ giảm. Tài khoản 521: Tăng bên Nợ, giảm bên Có.

5. Những lưu ý khi định khoản kế toán

  • Để định khoản kế toán đạt hiệu quả, người làm kế toán cần lưu ý những thông tin sau:
  • Để thực hiện định khoản đúng tài khoản cần làm, bạn phải tham khảo thông tin sổ nhật ký chung của công ty bạn trong năm trước.
  • Đối với các nghiệp vụ phát sinh lần đầu tiên trong quá trình kinh doanh, kế toán viên của bạn có thể chọn tài khoản "lưỡng tính", chẳng hạn như 338 hoặc 138, để định khoản.
  • Để có được kết quả định khoản kế toán chính xác nhất, bạn nên đọc kỹ các chế độ kế toán do công ty cung cấp.

6. Bài tập định khoản kế toán có đáp án

Ví dụ: Gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng: 100.000.000 VNĐ.

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán:

Xác định 02 tài khoản kế toán.

- Tiền mặt.

- Tiền gửi ngân hàng.

Bước 2: Xác định các tài khoản liên quan:

- Chế độ kế toán đơn vị áp dụng: Thông tư 133/2016/TT-BTC.

- Tài khoản kế toán liên quan đến nghiệp vụ:

TK tiền mặt (Tiền VNĐ): 1111,

TK tiền gửi ngân hàng (Tiền VNĐ): 1121.

Bước 3: Xu hướng biến động tăng giảm của tài khoản:

- Tài khoản 1111: Giảm 100.000.000 đồng

- Tài khoản 1121: Tăng 100.000.000 đồng

Bước 4: Định khoản

Tài khoản 1121 được tăng lên 100.000.000VND ⇒ Ghi Nợ TK 1121, số tiền 100.000.000 đồng.

Tài khoản 1111 giảm 100.000.000VND ⇒ Ghi Có TK 1111 có số tiền 100.000.000 đồng.

Cuối cùng, ta có định khoản như sau:

Nợ TK1121: 100.000.000 VNĐ

Có TK 1111: 100.000.000 VNĐ

7. Làm thế nào để học cách định khoản kế toán

Để học kế toán, hãy làm theo các bước sau:

- Tìm hiểu về các loại tài khoản kế toán: Tài khoản kế toán là tài khoản dùng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế của công ty. Các tài khoản này thường được chia thành nhiều loại khác nhau như tài sản,nợ phải trả,vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Điều quan trọng là phải hiểu các loại tài khoản này để bạn có thể định khoản chính xác cho chúng.

- Tìm hiểu cách lập bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là một công trong kế toán quan trọng. Giúp kiểm tra sự cân đối của các tài khoản kế toán và đảm bảo số dư tài khoản ghi nợ bằng số dư tài khoản có.

- Học cách đọc báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng giúp ta hiểu rõ về hoạt động và tài chính của một công ty. Đọc báo cáo tài chính giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản kế toán và ứng dụng của chúng trong hoạt động kinh doanh.

- Thực hành định khoản Kế toán: Sau khi hiểu rõ về tài khoản kế toán và các công cụ liên quan, bạn có thể bắt đầu thực hành định khoản. Chọn một số nghiệp vụ kinh tế đơn giản và áp dụng kiến ​​thức đã học để định khoản chúng.

- Tham khảo tài liệu hỗ trợ: Nếu bạn gặp khó khăn trong học tập, hãy cân nhắc sử dụng tài liệu hỗ trợ như sách, video hướng dẫn hoặc tham gia khóa học kế toán.

- Luyện tập thường xuyên: Bạn cần luyện tập thường xuyên để nắm vững nghiệp vụ định khoản kế toán.

Trên đây là các nguyên tắc cũng như cách định khoản kế toán mà Leanh.edu.vn muốn chia sẻ đến cho các bạn. Đây là kiến thức quan trọng mà ai làm kế toán cũng cần phải nắm chắc. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho công việc kế toán của các bạn.

Để được đào tạo bài bản về nền tảng về nguyên lý kế toán và kế toán tổng hợp qua những video do các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế bài bản và hệ thống để tự tin lên, phân tích được báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa hoặc Excel

Ngoài ra khi đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online bạn còn được tặng phần mềm Kế toán Misa bản quyền full chức năng (update bản mới nhất) và chia sẻ tài liệu, mẫu biểu kế toán giá trị

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
765 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai-theo-thong-tu-200-133

Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán
Tư vấn facebook

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau