Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Mục lục

Trong bài viết dưới đây Lê Ánh Online sẽ giới thiệu chi tiết các công việc kế toán phải làm tương ứng với từng vị trí công việc

Khi bạn tìm hiểu về kế toán bạn sẽ nhận ra rằng lĩnh vực kế toán không chỉ là một nghề xoay quanh những con số. Nếu bạn là người đang học chuyên ngành kế toán và không biết phải làm gì trong tương lai, hãy đọc bài viết dưới đây để định hướng công việc cho mình.

1. Kế toán là gì? Các vị trí kế toán hiện nay

Kế toán trong tiếng anh gọi là là Accountant. Đây là công việc thu thập, tiếp nhận, ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của một tổ chức, công ty. Khi nghĩ đến ngành kế toán, có thể nhiều người chỉ nghĩ đến công việc tính toán thu chi của công ty. Nhưng làm kế toán không phải là một công việc dễ dàng.

Trong thực tế, kế toán được chia thành các chức danh công việc khác nhau. Mỗi vị trí có một tên cụ thể tùy thuộc vào vai trò mà nó đang đảm nhận, ngành và quy mô của công ty. Dưới đây là những vị trí kế toán đang có tại công ty mà bạn cần biết.

Các vị trí kế toán hiện nay

- Kế toán trưởng;

- Kế toán tổng hợp;

- Kế toán thuế;

- Kế toán thanh toán;

- Kế toán ngân hàng;

- Kế toán giá thành;

- Kế toán bán hàng;

- Kế toán công nợ;

- Kế toán kho;

- Kế toán tiền lương;

- Kế toán quản trị;

- Kế toán dự án;

Xem thêm: Lộ trình học kế toán hiệu quả cho người mới bắt đầu

2. Những công việc kế toán cần làm (tháng, quý, năm)

2.1. Trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, công việc kế toán có thể có một số hoạt động cần được thực hiện vào cấp thời gian khác nhau, bao gồm hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Dưới đây là một số công việc kế toán chính mà bạn cần làm trong từng cấp thời gian:

Hàng tháng:

 • Ghi sổ sách kế toán: Ghi nhật ký và xác định ghi có nợ và ghi có thuế.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng: Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài sản, lợi nhuận và thặng dư.
 • Kiểm tra và cân đối số dư tài khoản: Đảm bảo rằng số liệu kế toán đúng và cân bằng.
 • Xác định và hạch toán các khoản thuế: Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế hàng tháng.
 • Kiểm tra và thanh toán các khoản phải trả và phiếu thu: Đảm bảo rằng các khoản nợ được thanh toán kịp thời và các khoản thu được ghi nhận đúng.

Hàng quý:

 • Làm báo cáo thuế quý: Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế quý.
 • Kiểm tra và cân đối số liệu kế toán: Đảm bảo rằng các số liệu kế toán đúng và cân bằng.
 • Xem xét hiệu suất tài chính: Phân tích báo cáo tài chính và đánh giá hiệu suất kinh doanh.

Hàng năm:

 • Lập báo cáo tài chính cuối năm: Báo cáo tài sản, lợi nhuận và thặng dư.
 • Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng năm: Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế hàng năm.
 • Kiểm tra số liệu kế toán và cân đối cuối năm: Đảm bảo rằng số liệu kế toán đúng và cân bằng.
 • Kiểm tra và so sánh với dự đoán hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp so với mục tiêu và dự đoán kế hoạch cho năm tiếp theo.
 • Chuẩn bị cho kiểm toán: Chuẩn bị các tài liệu và thông tin cần thiết cho quá trình kiểm toán.

Các công việc kế toán có thể thay đổi tùy thuộc vào doanh nghiệp và quy định thuế của từng quốc gia. Đảm bảo kiểm tra với các quy định và quy trình kế toán cụ thể của doanh nghiệp để đảm bảo rằng tất cả các công việc kế toán cần thiết được thực hiện.

2.2. Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Trong lĩnh vực kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, công việc kế toán cần thực hiện hàng tháng, hàng quý và hàng năm cũng tương tự như trong doanh nghiệp.

Tham khảo: Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp

3. Mô tả công việc kế toán

Các công việc kế toán

3.1. Mô tả công việc của kế toán nội bộ

 • Theo dõi để đảm bảo các chứng từ và hóa đơn hợp lệ và chính xác
 • Phối hợp với các kế toán nội bộ khác trong bộ phận để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Luân chuyển các hóa đơn chứng từ theo đúng thứ tự đã đề ra
 • Hạch toán chứng từ, hóa đơn nội bộ
 • Lưu trữ và bảo mật thông tin giấy tờ trong doanh nghiệp
 • Khi có yêu cầu đột xuất , kế toán nội bộ cần lập các báo cáo đột xuất hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh thực tế

Xem chi tiết: Kế Toán Nội Bộ Là Gì? Mô Tả Công Việc Kế Toán Nội Bộ

3.2. Công việc của kế toán kho

 • Trong quá trình nhập xuất hàng từ kho, nhân viên kho có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo công việc, thu thập số liệu, chứng từ hàng hóa, báo cáo cho cấp trên.
 • Kế toán kho sau đó thống kê số lượng, kiểm tra phân loại hàng hóa, xác định hạn sử dụng. Điều này tạo ra một kế hoạch quản lý hàng tồn kho trước khi nó hết hạn để tránh thất thoát cho công ty.
 • Dữ liệu thống kê sau đó được gửi đến cấp trên và các bộ phận liên quan để xây dựng các kế hoạch và chiến lược kinh doanh tối ưu.

Xem chi tiết: Kế Toán Kho Là Gì? Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Kho Chi Tiết

3.3. Mô tả công việc kế toán bán hàng

 • Cập nhật giá bán và số lượng sản phẩm
 • Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch mua bán
 • Kiểm kê hàng tồn kho và cập nhật dữ liệu
 • Theo dõi tình hình công nợ bán hàng
 • Chuẩn bị báo cáo dữ liệu bán hàng

Xem chi tiết: Kế Toán Bán Hàng Là Gì? Công Việc Của Kế Toán Bán Hàng

3.4. Mô tả công việc kế toán công nợ

 • Sử dụng danh sách để theo dõi các khoản phải thu của khách hàng và lên kế hoạch thu nợ đúng hạn.
 • Đánh giá tình hình công nợ và kiểm tra các khoản phải thu, công nợ phải trả của công ty
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng.
 • Lưu trữ các chứng từ, sổ sách liên quan đến công ty

Xem chi tiết: Mô tả chi tiết công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

3.5. Mô tả công việc kế toán thanh toán

 • Chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho các giao dịch thanh toán nội bộ và khách hàng
 • Giám sát chặt chẽ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tạm ứng của công ty
 • Lưu trữ sổ sách chứng từ và công văn
 • Cập nhật rõ ràng quyết toán tiền mặt, BHXH, BHYT trên toàn công ty.

3.6. Mô tả công việc kế toán tổng hợp

 • Tổng hợp số liệu và lập các báo cáo tài chính, thống kê theo quy định.
 • Tổng hợp các báo cáo chính xác và kịp thời từ các công ty con giúp bạn phân tích hoạt động tài chính của công ty.
 • Kiểm tra quá trình ghi sổ sách, tài liệu liên quan đến chi nhánh
 • Giám sát dữ liệu,định khoản hàng ngày để xử lý sự cố tức thời.
 • Lập và in các báo cáo tổng hợp và chi tiết phục vụ đối chiếu các hoạt động tài chính.
 • Nếu kế toán trưởng yêu cầu cung cấp số liệu thì kế toán tổng hợp phải cung cấp số liệu.
 • Kế toán tổng hợp còn thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng giao.

Xem chi tiết: Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp Trong Doanh Nghiệp Thực Tế

3.7. Mô tả công việc kế toán thuế

 • Lập tờ khai thuế, nộp thuế và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.
 • Lập các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo nhu cầu của người quản trị.
 • Đánh giá và điều tra các vấn đề về thuế để tìm giải pháp.
 • Quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu thuế doanh nghiệp.
 • Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu quản lý.
 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế.
 • Chia sẻ dữ liệu tài chính cho bộ phận tài chính.
 • Xác định các khoản khấu trừ thuế của công ty và đề xuất các giải pháp để tăng lợi nhuận cho công ty.
 • Theo dõi các xu hướng của ngành và các thay đổi liên quan đến thuế.
 • Làm việc với kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập.
 • Dự toán thuế và nộp cho quản lý cấp cao.

Xem chi tiết: Công việc của kế toán thuế cần làm trong Doanh nghiệp

3.8. Mô tả công việc kế toán trưởng

 • Quyết định mọi việc trong phòng kế toán
 • Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của công ty theo từng thời kỳ cụ thể.
 • Việc hoàn thành chính xác, đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê, tính toán số liệu cũng là công việc của kế toán trưởng.
 • Quản lý tồn kho hàng hóa, sản phẩm, công cụ dụng cụ, tiền mặt,…
 • Rà soát các hợp đồng thương mại để mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.
 • Thường xuyên đánh giá và báo cáo về tình hình tài chính của công ty
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện đúng yêu cầu.

4. Yêu cầu công việc kế toán

Năng lực, trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn

- Theo yêu cầu của nhân viên kế toán, năng lực chuyên môn cao luôn được nhà tuyển dụng ưu tiên hàng đầu. Phải có kiến ​​thức chuyên môn thì mới hiểu và nắm được công việc. Nhà tuyển dụng không muốn thuê một người không có một chút kiến ​​thức đào tạo cơ bản.

- Theo quy định của Luật kế toán Việt Nam, người muốn hành nghề kế toán phải có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề kế toán do nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp. Để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp, bạn cần có trình độ chuyên môn.

Tham khảo: Khóa học chứng chỉ hành nghề kế toán

Đây là điều dễ hiểu, cũng dễ dàng nhận biết qua tấm bằng bạn cầm trên tay. Thông qua học tập và rèn luyện, bạn có thể lĩnh hội được nhiều kiến ​​thức, kinh nghiệm và bài học quý báu giúp ích cho bạn trong công việc. Đây được coi là mục tiêu cơ bản của kế toán.

Kỹ năng cần thiết mà kế toán viên cần có:

- Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính, sử dụng tin học văn phòng cơ bản như Word, Excel, Powerpoint sẽ giúp ích cho bạn trong công việc.

- Kiến thức chuyên ngành và giao tiếp bằng tiếng Anh: Việc đọc các báo cáo tài chính, chứng từ kế toán bằng tiếng Anh sẽ khiến bạn tự tin và chủ động hơn khi làm việc với người nước ngoài. Tiếng Anh cũng là một kỹ năng không thể thiếu, nếu bạn muốn trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp.

- Kế toán cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp và quan sát. Thu thập chứng từ, hóa đơn, sổ sách, hồ sơ, báo cáo, thu, chi… đây đều là những công việc cần có khả năng quan sát, phân tích và xác định các giao dịch xảy ra. Sau đó sẽ tổng hợp và đưa ra các bút toán hạch toán chính xác nhất từ ​​đó.

Phẩm chất đạo đức của kế toán viên:

- Trung thực và kín đáo. Kế toán cẩn thận và tỉ mỉ vì nó liên quan đến sổ sách, chứng từ và các con số. Cần phải cẩn thận để tránh nhầm lẫn trong nơi làm việc, từ đó nâng cao hiệu suất công việc.

Công việc của kế toán liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính, kinh tế, kinh doanh của một công ty. Do đó, trung thực là một phẩm chất cần thiết của một kế toán viên. Nhân viên chính trực mang lại uy tín cho công ty.

- Ngoài vấn đề chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp là điều cần thiết. Bạn phải có ý thức làm việc tốt và hiểu đúng, chính xác về công việc kế toán. Đây được coi là một yêu cầu trong lĩnh vực nghề nghiệp của nhân viên kế toán.

Phẩm chất đạo đức của nhân viên kế toán

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp & chịu áp lực

Giao tiếp là một kỹ năng cần thiết đối với mỗi con người. Nếu bạn có khả năng giao tiếp, bạn có thể kết nối tốt với mọi người. Điều này trở thành điều kiện tiên quyết để xây dựng mối quan hệ giữa các đồng nghiệp. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và sự khéo léo là nhu cầu thường xuyên của mỗi chúng ta, không riêng gì nhân viên kế toán.

Nghiệp vụ kế toán thường xuyên đối mặt với áp lực sổ sách, giấy tờ, tài chính. Để thành công trong công việc, bạn phải phát huy được tinh thần thép, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc để thích nghi tốt hơn với nó. 

5. Thuận lợi và khó khăn của công việc kế toán

Lợi ích của ngành kế toán:

- Có con đường sự nghiệp rõ ràng nếu đi vào ngành kế toán

- Là lĩnh vực việc làm ổn định và phát triển

- Tiềm năng thăng tiến nghề nghiệp cho các cá nhân trong ngành

- Khả năng kiếm tiền cao

- Bạn có thể chọn nơi bạn làm việc và nơi bạn sống

- Tiềm năng kinh doanh

Những khó khăn trong ngành kế toán:

- Thời gian học dài, yêu cầu chứng chỉ

- Công việc có vẻ nhàm chán

- Có một mùa bận rộn

- Công việc có thể căng thẳng

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến kế toán và các vị trí công việc ngành kế toán hiện nay mà bạn cần phải biết. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho định hướng công việc của các bạn.

Để được đào tạo bài bản về nền tảng về nguyên lý kế toán và kế toán tổng hợp qua những video do các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế bài bản và hệ thống để tự tin lên, phân tích được báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa hoặc Excel

Ngoài ra khi đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online bạn còn được tặng phần mềm Kế toán Misa bản quyền full chức năng (update bản mới nhất) và chia sẻ tài liệu, mẫu biểu kế toán giá trị

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
1858 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai-theo-thong-tu-200-133

Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán
Tư vấn facebook

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau