Kế Toán Bán Hàng Là Gì? Công Việc Của Kế Toán Bán Hàng

Mục lục

Kế toán bán hàng là một trong những công việc quan trọng nhất trong doanh nghiệp, đóng vai trò chủ chốt trong việc theo dõi, phân tích và quản lý tình hình tài chính của công ty.

Với vai trò của mình, kế toán bán hàng không chỉ cung cấp thông tin chính xác về doanh số, lợi nhuận và chi phí mà còn giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược và tài chính hợp lý nhằm phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, việc đào tạo và nâng cao kỹ năng cho các kế toán bán hàng là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công của công ty.

Cùng Lê Ánh Online đi tìm hiểu chi tiết kế toán bán hàng là gì? Công việc của kế toán bán hàng là gì? trong bài viết dưới đây nhé!

1. Kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng là quá trình ghi nhận, phân tích và kiểm soát các hoạt động liên quan đến quản lý và thu chi trong quá trình bán hàng của một doanh nghiệp.

Cụ thể, kế toán bán hàng bao gồm việc theo dõi và phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, khoản mục nợ phải thu và các khoản phải trả của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bán hàng.

Quá trình kế toán bán hàng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, điều chỉnh chiến lược bán hàng và tối ưu hóa các hoạt động để đạt được lợi nhuận tối đa.

2. Vai trò của kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Cụ thể, vai trò của kế toán bán hàng bao gồm:

- Ghi nhận các khoản thu và chi liên quan đến hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng giúp doanh nghiệp ghi nhận và phân tích các khoản thu và chi liên quan đến hoạt động bán hàng, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng.

- Theo dõi và quản lý các khoản nợ phải thu và các khoản phải trả: Kế toán bán hàng theo dõi và quản lý các khoản nợ phải thu từ khách hàng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp, giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền và tối ưu hoạt động tài chính.

- Tổng hợp, phân tích và báo cáo các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng thường là người chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích và báo cáo các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng cho các cấp quản lý trong doanh nghiệp, giúp họ đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động bán hàng.

- Hỗ trợ quản lý và điều chỉnh chiến lược bán hàng: Kế toán bán hàng cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động bán hàng, từ đó giúp quản lý điều chỉnh chiến lược bán hàng và tối ưu hoạt động bán hàng để đạt được lợi nhuận tối đa.

Tóm lại, kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được sự thành công trong kinh doanh.

3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng là gìNhiệm vụ của kế toán bán hàng bao gồm:

- Theo dõi và ghi nhận các giao dịch bán hàng: Kế toán bán hàng phải theo dõi và ghi nhận các giao dịch bán hàng, bao gồm các khoản thu, chi phí, giảm giá, hoa hồng, thuế và các khoản nợ phải thu.

- Kiểm soát và quản lý dòng tiền bán hàng: Kế toán bán hàng phải quản lý dòng tiền bán hàng, bao gồm việc theo dõi các khoản nợ phải thu từ khách hàng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp.

- Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng phải phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược bán hàng và đạt được lợi nhuận cao nhất.

- Chuẩn bị báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng phải chuẩn bị các báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động bán hàng, bao gồm báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các khoản nợ phải thu và phải trả.

- Hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định về hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng phải hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định về hoạt động bán hàng, bằng cách cung cấp các thông tin và báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động này.

Tóm lại, nhiệm vụ của kế toán bán hàng là theo dõi và quản lý các giao dịch bán hàng, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, chuẩn bị báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động này, và hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định về hoạt động bán hàng.

4. Kế toán bán hàng làm những gì?

Các nghiệp vụ kế toán bán hàng

Các nghiệp vụ kế toán bán hàng bao gồm:

- Xác định giá bán hàng: Kế toán bán hàng thường phải xác định giá bán hàng dựa trên chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí marketing và lợi nhuận mong muốn. Ngoài ra, kế toán bán hàng còn phải quản lý việc giảm giá, khuyến mại và các chính sách giá khác.

- Lập hóa đơn bán hàng: Kế toán bán hàng phải lập hóa đơn bán hàng để xác nhận giao dịch và thu tiền từ khách hàng. Hóa đơn bán hàng cần phải đầy đủ thông tin về sản phẩm/dịch vụ bán, giá bán, số lượng, thuế và giá trị tổng cộng.

- Quản lý công nợ: Kế toán bán hàng phải quản lý công nợ của khách hàng và công nợ của doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp. Việc quản lý công nợ đòi hỏi kế toán bán hàng phải theo dõi thường xuyên các khoản phải thu, phải trả và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ.

- Theo dõi kho hàng: Kế toán bán hàng phải theo dõi và ghi nhận tình trạng kho hàng, bao gồm số lượng tồn kho, nhập kho và xuất kho. Kế toán bán hàng cũng cần phải theo dõi các chi phí liên quan đến kho hàng, bao gồm chi phí nhập kho, chi phí lưu kho và chi phí xuất kho.

- Ghi nhận doanh thu và chi phí bán hàng: Kế toán bán hàng phải ghi nhận doanh thu và chi phí bán hàng để tính toán lợi nhuận. Doanh thu bán hàng bao gồm giá bán sản phẩm/dịch vụ và các khoản phí liên quan đến bán hàng như phí vận chuyển, phí giao hàng. Chi phí bán hàng bao gồm chi phí marketing, giảm giá, chi phí vận chuyển, chi phí tiêu hao nhân công và các khoản phí khác.

- Chuẩn bị báo cáo tài chính: Kế toán bán hàng phải chuẩn bị các báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động bán hàng, bao gồm báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các khoản nợ phải thu và phải trả. Các báo cáo này sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng và đưa ra các chính sách phù hợp cho tương lai.

Quy trình kế toán bán hàng

Quy trình kế toán bán hàng

 

Quy trình kế toán bán hàng bao gồm các bước sau:

- Lập hóa đơn bán hàng: Hóa đơn bán hàng là bằng chứng chính thức cho việc bán hàng và cũng là một trong những tài liệu quan trọng trong kế toán bán hàng. Khi lập hóa đơn bán hàng, cần ghi rõ thông tin của khách hàng, sản phẩm bán và số tiền phải trả.

- Thu tiền: Sau khi lập hóa đơn, khách hàng sẽ thanh toán tiền mặt hoặc bằng các phương thức khác như thẻ tín dụng, chuyển khoản, cà thẻ, v.v. Nhân viên kế toán phải kiểm tra và xác định số tiền thu đúng với hóa đơn và ghi nhận vào sổ thu.

- Ghi nhận doanh thu: Sau khi thu tiền, doanh nghiệp phải ghi nhận số tiền thu vào sổ sách kế toán. Số tiền này sẽ được ghi vào tài khoản doanh thu, được liệt kê trong báo cáo tài chính.

- Ghi nhận chi phí bán hàng: Để tính toán lợi nhuận, doanh nghiệp cần ghi nhận chi phí bán hàng. Chi phí này bao gồm các khoản phí cho việc bán hàng như chi phí quảng cáo, chi phí vận chuyển, chi phí lương cho nhân viên bán hàng, v.v.

- Tính toán lợi nhuận: Sau khi ghi nhận doanh thu và chi phí bán hàng, doanh nghiệp sẽ tính toán lợi nhuận bán hàng. Lợi nhuận bán hàng được tính bằng cách trừ chi phí bán hàng từ doanh thu.

- Lập báo cáo tài chính: Cuối kỳ, doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính, trong đó bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo này sẽ cho thấy số tiền doanh nghiệp bán được, chi phí bán hàng, lợi nhuận và các chỉ số khác liên quan đến hoạt động bán hàng.

Các chứng từ sử dụng trong kế toán bán hàng

Các chứng từ sử dụng trong kế toán bán hàng bao gồm:

- Hóa đơn bán hàng: Là chứng từ quan trọng nhất trong quá trình bán hàng, xác nhận giao dịch và thu tiền từ khách hàng.

- Phiếu xuất kho: Được lập khi hàng hóa được xuất kho, chứng nhận số lượng và giá trị hàng hóa xuất kho.

- Phiếu giao hàng: Được lập khi hàng hóa được giao cho khách hàng, chứng nhận số lượng và giá trị hàng hóa được giao.

- Biên bản kiểm đếm hàng hóa: Được lập khi kiểm đếm số lượng và giá trị hàng hóa trong kho, để xác định số lượng hàng tồn kho.

- Giấy báo có: Là chứng từ xác nhận việc thu tiền từ khách hàng.

- Giấy báo nợ: Là chứng từ xác nhận việc nợ tiền cho các nhà cung cấp.

- Phiếu thu: Là chứng từ xác nhận việc thu tiền từ khách hàng.

- Phiếu chi: Là chứng từ xác nhận việc chi tiền cho các nhà cung cấp hoặc chi phí khác liên quan đến bán hàng.

- Bảng kê hàng hóa: Là chứng từ xác nhận việc nhập kho hàng hóa, đánh giá giá trị và số lượng hàng hóa nhập vào kho.

- Báo cáo doanh số bán hàng: Là chứng từ thống kê số lượng và giá trị hàng hóa bán ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Mô tả công việc kế toán bán hàng trong thực tế

Công việc kế toán bán hàng thường được thực hiện bởi các kế toán viên hoặc nhân viên kế toán trong phòng kế toán của các doanh nghiệp. Một số công việc cụ thể của kế toán bán hàng trong thực tế bao gồm:

- Lập hóa đơn bán hàng: Kế toán bán hàng phải tạo ra các hóa đơn bán hàng chính xác và đầy đủ thông tin, bao gồm thông tin về sản phẩm, giá cả và số lượng, để xác nhận giao dịch và thu tiền từ khách hàng.

- Theo dõi đối tác bán hàng: Kế toán bán hàng phải theo dõi các đối tác bán hàng, bao gồm khách hàng và nhà cung cấp, để đảm bảo các giao dịch được thực hiện đúng hạn và các khoản thanh toán được xử lý đầy đủ.

- Xác định chi phí bán hàng: Kế toán bán hàng phải tính toán chi phí liên quan đến việc bán hàng, bao gồm chi phí vận chuyển, bảo trì và quảng cáo, để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh.

- Thống kê doanh số bán hàng: Kế toán bán hàng phải thực hiện việc thống kê số lượng và giá trị hàng hóa bán ra trong một khoảng thời gian nhất định, để đưa ra các báo cáo kinh doanh và đánh giá hiệu quả bán hàng.

- Kiểm soát hàng tồn kho: Kế toán bán hàng phải thực hiện kiểm soát và quản lý số lượng hàng tồn kho, để đảm bảo rằng các sản phẩm được lưu trữ đúng cách và không gây lãng phí.

- Xử lý các thủ tục liên quan đến bán hàng: Kế toán bán hàng phải thực hiện các thủ tục liên quan đến bán hàng, bao gồm việc xử lý các phiếu thu, phiếu chi, biên bản kiểm đếm hàng hóa, phiếu xuất kho và phiếu giao hàng.

- Phân tích doanh số bán hàng: Kế toán bán hàng phải thực hiện phân tích số liệu về doanh số bán hàng để đưa ra các dự đoán và đánh giá về tương lai của doanh nghiệp.

5. Các hàm Excel trong kế toán bán hàng

Dưới đây là một số hàm Excel thường được sử dụng trong kế toán bán hàng:

- Hàm SUM: Tổng các giá trị trong một dãy hoặc trong một khoảng.

- Hàm AVERAGE: Trung bình cộng các giá trị trong một dãy hoặc trong một khoảng.

- Hàm COUNT: Đếm số lượng các giá trị trong một dãy hoặc trong một khoảng.

Xem thêm: Cách Dùng Hàm Countif Trong Excel

- Hàm IF: Thực hiện một hành động nếu điều kiện được chỉ định là đúng, và một hành động khác nếu điều kiện là sai.

- Hàm VLOOKUP: Tìm kiếm giá trị trong một bảng và trả về giá trị tương ứng từ một cột khác trong bảng.

- CONCATENATE: Ghép nối các chuỗi văn bản lại với nhau.

- LEFT/RIGHT/MID: Trích xuất các ký tự từ một chuỗi văn bản ở bên trái/phải/ở giữa.

- DATE: Tạo ra một giá trị ngày tháng từ các đối số ngày, tháng và năm.

- TEXT: Định dạng một giá trị số hoặc ngày tháng thành một chuỗi văn bản với định dạng được chỉ định.

6. Mức lương của kế toán bán hàng

Mức lương của kế toán bán hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí làm việc, kinh nghiệm và địa điểm làm việc.

Trung bình, mức lương của kế toán bán hàng tại Việt Nam có thể dao động từ 5 triệu đến 15 triệu đồng một tháng, tuy nhiên, ở các công ty lớn hoặc quốc tế, mức lương có thể cao hơn.

Nếu bạn đang quan tâm đến mức lương của kế toán bán hàng trong một công ty cụ thể, bạn nên tham khảo thông tin tuyển dụng của công ty đó hoặc tìm kiếm thông tin từ các trang tuyển dụng trực tuyến để có cái nhìn chính xác hơn về mức lương cũng như các chế độ đãi ngộ khác.

7. Tham khảo mẫu CV xin việc kế toán bán hàng

Mẫu CV kế toán bán hàng

 

Mẫu CV kế toán bán hàng

Xem thêm:

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến kế toán bán hàng mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc bạn một ngày tốt lành.

Để được đào tạo bài bản về kế toán tổng hợp qua những video do các kế toán trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo khóa học dưới đây:

Khóa học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức thực tế bài bản và hệ thống để tự tin lên, phân tích được báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa hoặc Excel

Ngoài ra khi đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online bạn còn được tặng phần mềm Kế toán Misa bản quyền full chức năng (update bản mới nhất) và chia sẻ tài liệu, mẫu biểu kế toán giá trị

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
5891 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai-theo-thong-tu-200-133

Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán
Tư vấn facebook

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau