Các Khoản Chi Phí Được Trừ Và Không Được Trừ Khi Tính Thuế TNDN

Mục lục

Các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty như khấu hao tài sản cố định, mua nguyên vật liệu, tiền lương, trợ cấp...có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp thì được tính là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vậy thì những khoản phí nào không được trừ khi tính thuế TNDN. Hãy cùng Lê Ánh Online tìm hiểu về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN nhé!

1. Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là gì?

Chi phí được trừ là gì?

Chi phí được trừ là những chi phí cần thiết cho quá trình kinh doanh, sản xuất của một doanh nghiệp như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí trợ cấp… và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là gì?

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN là khoản chi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty.
  • Các khoản chi có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật.
  • Các chi phí có hóa đơn trên 20 triệu đồng (giá đã bao gồm VAT) phải chứng từ thanh toán qua ngân hàng, không phải tiền mặt.

2. Nguyên tắc xác định chi phí được trừ

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chi phí thực hiện chức năng quốc phòng, an ninh của công ty theo quy định của pháp luật.

- Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật. Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ trên 20.000.000 đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt trừ trường hợp pháp luật không yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chi phí thực hiện chức năng quốc phòng, an ninh của công ty theo quy định của pháp luật.

- Các khoản chi phí có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Đối với các khoản chi phí liên quan đến hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ trên 20.000.000 đồng phải có chứng từ không dùng tiền mặt, trừ trường hợp không phải có chứng từ không sử dụng tiền mặt theo yêu cầu của pháp luật.

Ngoài ra, các công ty, tổ chức là doanh nghiệp nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Đối với hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các Đơn vị hỗ trợ, tài trợ nêu tại mục 2 của điều 2 Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Công ty mẹ và Đơn vị thành viên được tính vào chi phí được trừ tương ứng với khoản tài trợ, hỗ trợ của công ty mẹ, và mỗi thành viên khi Công ty mẹ nhận hỗ trợ, tài trợ từ Đơn vị thành viên để tập trung đầu mối thực hiện hoạt động hỗ trợ, tài trợ. Công ty mẹ phải có biên bản hoặc tài liệu chứng minh về việc chấp thuận và tài trợ chi phí nêu tại Khoản 4 Điều này. Các đơn vị thành viên phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và phải có văn bản xác nhận của công ty mẹ về việc xác nhận, tài trợ của từng đơn vị thành viên.

4. Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí không được trừ là gì?

Chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản chi phí không đáp ứng đồng thời các điều kiện đã nêu trên.

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế doanh nghiệp 2008, các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế doanh nghiệp bao gồm:

- Các khoản chi không được trích theo Mục 1 nêu trên. Tuy nhiên, các thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

- Tiền phạt vi phạm hành chính;

- Khoản chi được bù từ các khoản kinh phí khác.

- Phần chi phí hoạt động do Công ty nước ngoài phân bổ cho trụ sở kinh doanh Việt Nam vượt quá số tiền tính theo phương pháp phân bổ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Các khoản chi trích lập dự phòng vượt mức quy định của pháp luật hiện hành.

- Chi trả lãi tiền vay sản xuất, kinh doanh của các đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

- Trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định của pháp luật.

- Việc trích trước các khoản chi phí không phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tiền lương, tiền công của doanh nhân tư nhân. Thù lao cho những người thành lập công ty không trực tiếp tham gia sản xuất, quản lý. Trả tiền lương, tiền công và các khoản chi khác cho người lao động nhưng không thực chi hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Một phần lãi vay sẽ trang trải tương ứng với nguồn vốn điều lệ còn thiếu.

- Thuế đầu vào được khấu trừ và thuế doanh thu, thuế doanh nghiệp đã nộp theo phương pháp khấu trừ.

- Tài trợ, trù khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, cứu trợ thiên tai, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật và những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Trích lập tự nguyện quỹ hưu trí hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội và tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện của người lao động.

- Chi hoạt động kinh doanh: Ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và các hoạt động kinh doanh đặc thù khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

5. Chi phí không được trừ hạch toán như thế nào?

Hạch toán các khoản chi phí không được trừ

a. Khoản chi không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Khoản 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Công ty A mua văn phòng phẩm trị giá 10 triệu USD từ Công ty B, nhưng thanh toán bằng tiền mặt. Do đó, cũng không đủ điều kiện được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

⇒ Theo chế độ kế toán: Hạch toán theo số thực chi:

Nợ TK 642, 641…: 10.000.000

Có TK 111: 10.000.000

- Kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: 10.000.000

Có TK 642, 641 …: 10.000.000

b. Khấu hao TSCĐ

Ví dụ: Công ty TinLaw chỉ làm dịch vụ kế toán đã mua một chiếc ô tô 7 chỗ với giá 2 tỷ USD với thuế GTGT 10%. Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, tài sản sẽ được khấu hao trong 6-10 năm.

Giám đốc Công ty quyết định trích khấu hao Tài sản này trong 8 năm. Trường hợp này xử lý như sau:

Theo chế độ kế toán: Xử lý và ghi nhận kế toán thực tế:

Nợ TK 211: 2.000.000.000 + 40.000.000 = 2.040.000.000 (Thuế đầu vào tương ứng với giá trị trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ là 40.000.000 cộng với giá mua TSCĐ)

Nợ TK 133: 160.000.000 (thuế GTGT chỉ là phần tương đương 1,6 tỷ tức là 160 triệu, còn lại 40 triệu thuế GTGT tính vào nguyên giá mua TSCĐ)

Có TK 331: 2.200.000.000 VNĐ

- Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng hàng năm.

Khấu hao hàng năm = 2.040.000.000 / 8 = 255.000.000

- Hạch toán khấu hao hàng năm

Nợ TK 642: 255.000.000 VNĐ

Có TK 214: 255.000.000 VNĐ

- Kết quả sau đó được chuyển vào tài khoản 911 của bạn để xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: 255.000.000 VNĐ

Có TK 642: 255.000.000 VNĐ

- Theo luật thuế, chi phí hợp lý duy nhất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là khấu hao tương đương với nguyên giá 1,6 tỷ đồng/xe. ⇒ Vậy kế toán phải tính lại chi phí khấu hao.

Tính chỉ để tính thuế TNDN, còn hạch toán rồi thì vẫn để nguyên vậy

Mức khấu hao hàng năm = 1.600.000.000 / 8 = 200.000.000 VND

⇒ Khấu hao hàng năm theo quy định kế toán là 255.000.000, theo luật thuế là 200.000.000 ⇒ Chênh lệch 55.000.000

⇒ Đây là các bước: Bạn nên tiếp tục hạch toán như trên trong sổ sách kế toán của mình.

Tuy nhiên cuối năm khi bạn lập tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN thì điền số này vào chỉ tiêu B4.

c. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Ví dụ: Tổng chi phí trang phục cho nhân viên năm 2020 là 80.000.000 VND cho 10 nhân viên. Vì vậy, một người chi 8.000.000 cho quần áo trong một năm. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước sau:

Theo chế độ kế toán:

- Khi chi tiền mua đồng phục cho nhân viên, kế toán lưu ý:

Nợ TK 642: 80.000.000 đồng

Có TK 112: 80.000.000 VNĐ

- Kết quả sau đó được chuyển vào tài khoản 911 của bạn để xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: 80.000.000 VNĐ

Có TK 642: 80.000.000 VNĐ

Theo luật thuế là khoản chi phí duy nhất được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí mua quần áo cho 1 nhân viên hàng năm là 5.000.000 ⇒ chênh lệch = 3.000.000 x 10 = 30.000.000

Xử lý: Bạn phải hạch toán số tiền này như trên vào sổ sách. Tuy nhiên khi bạn lập tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN cuối năm bạn nhập số tiền là 30.000.000 vào chỉ tiêu B4.

d. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tư nhân)

Thù lao cho người sáng lập, thành viên hội đồng quản trị của đối tác và hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia sản xuất và quản lý. Ví dụ như công ty TNHH một thành viên, lương giám đốc hàng năm là 200 triệu. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước sau:

Theo chế độ kế toán:

- Khi tính lương của giám đốc, kế toán ghi:

Nợ TK 642: 200 triệu đồng

Có TK 334: 200.000.000 VNĐ

- Kết quả sau đó được chuyển vào tài khoản 911 của bạn để xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: 200 triệu đồng

- Có TK 642: 200.000.000 VNĐ

200.000.000 không được khấu trừ do các quy định về thuế.

Xử lý: Phải hạch toán vào sổ kế toán như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên cuối năm bạn nộp tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN thì bạn điền số này vào chỉ tiêu B4.

e. Các khoản tiền phạt do vi phạm hành chính

Bao gồm các khoản phạt vi phạm luật giao thông, vi phạm đăng ký kinh doanh, vi phạm hệ thống kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm tiền chậm nộp và các khoản phí khác theo Luật Quản lý thuế và các vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Công ty C bị cơ quan thuế xử phạt 100 triệu đồng do vi phạm nộp tiền vào ngân sách nhà nước thông qua tiền gửi ngân hàng. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước sau:

Theo chế độ kế toán:

- Căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chứng từ nộp tiền, các tài khoản sau đây được phản ánh.

Có TK 811: 100 triệu đồng

Nợ TK 3339: 100.000.000 VNĐ

Có TK 3339: 100 triệu đồng

Nợ TK 112: 100.000.000 VNĐ

- Kết quả sau đó được chuyển vào tài khoản 911 của bạn để xác định kết quả kinh doanh: 100 triệu đồng

TK 811: 100.000.000 VNĐ

Do quy định của pháp luật về thuế nên các chi phí này không được ghi vào chi phí được trừ.

Xử lý: Phải hạch toán vào sổ kế toán như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên cuối năm bạn nộp tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN thì bạn điền số này vào chỉ tiêu B4.

g. Tỷ lệ chi phí lãi vay sản xuất, kinh doanh của các đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

Ví dụ: Năm 2020, Công ty D vay của ông Nguyễn Văn E 2 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh dịch vụ với lãi suất 10%/năm. Được biết lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 9%/năm. Công ty cũng góp vốn giống đầy đủ theo giấy phép kinh doanh. ⇒ Lãi trả năm nay là 2.000.000.000 x 15% = 300.000.000.

Theo chế độ kế toán:

- Khi trả lãi tiền vay, kế toán ghi:

Có TK 635: 300 triệu đồng

Nợ TK 112: 300.000.000 VNĐ

- Kết quả sau đó được chuyển vào tài khoản 911 của bạn để xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: 300 triệu đồng

Có TK 635: 300.000.000 VNĐ

Theo quy định của pháp luật về thuế: Chi phí lãi vay chỉ bao gồm chi phí được trừ không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (tức là 9% x 150 = 13,5%).

⇒ Chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ là 2.000.000.000 x 13,5% = 270000000

⇒ Chi phí lãi vay theo hệ thống kế toán là 300.000.000, theo hệ thống thuế là 270000000

⇒ Chênh lệch là 30.000.000

Xử lý: Phải hạch toán vào sổ kế toán như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên cuối năm bạn nộp tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN thì bạn điền số này vào chỉ tiêu B4.

h. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý.

Ví dụ: Công ty F tự đặt định mức tiêu hao vật tư. Trong quá trình sản xuất, do thiếu kiểm soát nên đã vượt quá giới hạn 1% tương ứng với giá trị 20 triệu nguyên vật liệu. Công ty F vẫn giữ tài khoản 621 kết chuyển sang tài khoản 154 để tính giá thành sản phẩm cuối kỳ.

Trong trường hợp này, bạn nên xử lý như sau:

Theo chế độ kế toán, công ty không tính được giá thành sản phẩm, dịch vụ do chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt định mức mà phải kết chuyển ngay vào TK 632: giá vốn hàng bán.

- Hạch toán giá trị vật tư vượt định mức:

Nợ TK 632: 20.000.000 đồng

Có TK 152: 20.000.000 VNĐ

- Kết quả sau đó được chuyển vào tài khoản 911 của bạn để xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: 20.000.000 VNĐ

Có TK 632: 20.000.000 VNĐ

Theo quy định của pháp luật về thuế thì phần này không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNCN

Xử lý: Phải hạch toán vào sổ kế toán như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên cuối năm bạn nộp tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN thì bạn điền số này vào chỉ tiêu B4.

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNCN mà mình muốn mang đến cho các bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho công việc kế toán của các bạn.

Xem thêm: 

Để được đào tạo bài bản về các nghiệp vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp qua những video do các kế toán trưởng, kế toán Thuế đã có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn có thể tham khảo: Khóa Học Kế Toán Thuế Online

Leanh.edu.vn chúc các bạn thành công!

0 câu trả lời
12915 lượt xem

0 Bình luận

Gợi ý khóa học dành cho bạn

Bài viết liên quan

hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai-theo-thong-tu-200-133

Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200, 133

Kế Toán
nguyen-tac-ke-toan-la-gi

Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì? Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

Kế Toán
cac-cong-viec-ke-toan

Các Công Việc Kế Toán Phải Làm - Tổng Hợp Các Vị Trí Kế Toán

Kế Toán
cach-dinh-khoan-ke-toan

Định Khoản Kế Toán Là Gì? Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh, Chính Xác

Kế Toán
hoan-thue-gtgt

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Kế Toán
ke-toan-doanh-nghiep-fdi-17

Làm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Trang Bị Những Gì?

Kế Toán
Tư vấn facebook

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau